NLP PRACTITIONER

På NLP Practitioner Uddannelsen får du en grundig indføring i NLP som metode og du opbygger såvel personlige som professionelle kompetencer, der på en kraftfuld og etisk forsvarlig måde hjælper dig selv og andre igennem en ønsket forandringsproces.

UDDANNELSENS INDHOLD

INTRODUKTION TIL NLP

METODE, HISTORIK OG FORUDSÆTNINGER.

MODEL AF VERDEN/LANDKORTET – grundlæggende kommunikationsmodel.

REPRÆSENTATIONSSYSTEMER – sanserne og deres betydning.

DE NEUROLOGISKE NIVEAUER/OPFATTELSESNIVEAUER.

BASALE KOMMUNIKATIONSFÆRDIGHEDER

RAPPORT øger din bevidsthed om at skabe og opretholde kontakt og tillid i samtalen.

CHUNKING udvikler din evne til at kunne kommunikere på rette abstraktionsniveau.

FEEDBACK sikrer fortsat udvikling og skaber et godt og konstruktivt læringsmiljø.

REFRAMING ændrer og udvider dit perspektiv og giver dig forståelse for intentionen og formålet bag din egen og andre menneskers adfærd og handlinger. 

AT SKABE HELHEDSORIENTERET FORANDRING

• NØGLENsikrer virkningsfulde og helhedsorienterede løsninger.

• METAMODELLENer en spørgeteknik, som går i sprogets dybdestruktur og giver informationer fra afsenders indre og mere ubevidste univers.

• TIDSLINIE– bevidsthed om din Tidslinine udvikler din evne til at skelne imellem fortid, nutid og fremtid.

POSITIONERING, CENTRERING OG PROJEKTIONER

Mennesker ser, hører, føler og tænker fra 3 forskellige positioner. Du lærer at udvikle din evne til at være dig selv og sætte sunde grænser, at være empatisk og sætte dig i andres sted og at kunne se tingene udefra, reflektere og lære af dine relationer.

Det du ikke bryder dig om hos andre, handler ofte om ubevidste sider i dig selv, som du ikke ønsker at vedkende dig. Disse mere ubevidste sider er ofte kimen til konflikter med andre mennesker. Positive projektioner handler om det du ser op til og beundrer hos andre. Når du integrerer disse sider af din personlighed får du muligheden for at udvikle dine skjulte talenter.

DISNEY’S KREATIVITETS STRATEGI

Denne effektive model lærer dig at forstå og arbejde med dine 3 iboende og vigtige indre hjælpere; Drømmeren, Realisten og den Indre Kritiker for derigennem at udvikle din evne til at omsætte dine idéer til velfunderede handlinger.

SINDETS UBEVIDSTE KODER

Dit sind gengiver ubevidst din oplevede virkelighed i indre billeder, lyde, ord og kropsfornemmelser på et utal af måder. Underbevidstheden sorterer informationerne i forskellige koder og danner en indre repræsentation, som varierer alt efter om dine tanker, forestillinger eller erindringer er behagelige eller ubehagelige. Du lærer at udforske såvel dine egne som andres indre repræsentationer og indre dialog.

SUBMODALITETER

Ved hjælp af kraftfulde NLP værktøjer er det muligt at ændre repræsentationen af ubehagelige og blokerende forestillinger og du lærer at skabe ressourcefyldte repræsentationer, som gør dig i stand til at opnå dine mål.

ANKRING

Ankring – Sindet koder ubevidst indre og ydre sanseindtryk sammen, og dette kalder NLP for ankring. Bevidst anvendelse af ankring bruges såvel til at bringe ressourcefyldte tilstande frem som til at afbryde uhensigtsmæssige tilstande. STRATEGIER

Bag ressourcefyldte menneskers evner og færdigheder ligger effektive strategier, som andre kan have gavn af i forhold til at udvikle tilsvarende evner og færdigheder.

FØLELSERNES KOMMUNIKATION

Dine følelser arbejder hele tiden for at signalere, om du er på rette vej, om du skal stoppe op eller om du skal vende om og gøre noget andet.

Dine følelser er din drivkraft i livet.

Når du giver dig selv lov til at mærke dine følelser og du lærer at forstå følelsernes sprog, så giver du dig selv mulighed for at handle på en mere sund måde.

Når du lærer at give udtryk for dig selv, kommer du i bedre kontakt med dig selv og du skaber samtidig større åbenhed og kontakt mellem dig selv og andre.

VÆRDIER

Det du bevidst eller ubevidst tillægger værdi er ofte relateret til din identitet – de grundlæggende principper, du lever efter.

Når du udlever dine værdier har du energi, overskud, lyst og motivation til at arbejde hen imod dine mål.

Dine værdier fortæller dig, hvad der er vigtigt at gå efter – og bakkes op af dine holdninger og overbevisninger.

Hvis dine værdier er i konflikt, eller hvis du lever efter andres værdier, bliver du ofte tappet for energi og mister lysten og livsglæden.

Du lærer at spørge ind til værdierne og gøre bevidst brug af den viden, når du sætter mål, tager beslutninger, skaber motivation samt bearbejder ubehagelige hændelser fra fortiden.

INDRE KONFLIKTER

Nogle gange oplever vi, at dele af os selv er i konflikt. En del vil gerne slappe af, en anden del vil gerne dyrke motion og de bekæmper hinanden. Når indre konflikter fylder dit sind, forbruger du meget energi og bliver træt.

NLP tilbyder et kraftfuldt redskab, som lærer dig at mægle mellem indre dele i konflikt og at skabe nye løsninger, så du kan bruge din energi på det, som er vigtigt for dig.

OVERBEVISNINGER

“Om du tror du kan, eller om du tror, du ikke kan – i begge tilfælde får du ganske sikkert ret.” Sagt af Henry Ford.

Dine holdninger, historier, antagelser og overbevisninger spiller en afgørende rolle for, hvad du tror, du er i stand til at udrette. Overbevisninger er en følelsesmæssig konklusion, som du har draget ud fra nogle af de erfaringer du har gjort dig. Overbevisninger er ikke selve virkeligheden, men din subjektive opfattelse af virkeligheden.

Du lærer om overbevisningers natur og hvordan du spørger ind til begrænsende overbevisninger. Du lærer om overbevisningers naturlige forandringsstadier, så du bevidst kan forandre de overbevisninger, der ikke længere svarer til din nuværende virkelighed. Samtidig lærer du at opbygge nye, stærke og støttende overbevisninger.

HØST

På dette uddannelsesår afholder vi ikke eksamen. I stedet kalder vi afslutningen for “Høst”.

Det gør vi ved at gennemgå og reflektere over det samlede stof, hvilket sikrer integration på et endnu dybere plan. Derudover modtager deltagerne afsluttende Feedback.

TIDSFORLØB

Uddannelsen er bygget op af 8 moduler á 3 dage samt et Træningsmodul i henhold til Datoplanen herunder.

DATOPLAN

Modul 1 – INTRODUKTION TIL NLP: 7.-9. marts 2019

Modul 2: 4.-6. april 2019

Modul 3: 9.-11. maj 2019

Modul 4: 6.-8. juni 2019

Træning: 15.-17. august 2019

Modul 5: 19.-21. september 2019

Modul 6: 24.-26. oktober 2019

Modul 7: 21.-23. november 2019

Modul 8: 16.-18. januar 2020

PRIS

Dkr. 31.500. Prisen er inklusiv ophold eksklusiv forplejning. Uddannelsen kan betales i rater efter aftale.

DELTAGERANTAL

Vi uddanner de studerende i små grupper med højst 7 deltagere for at give mest mulig supervision til den enkelte.

Alle processer skal igennem den studerendes egen krop for at vi kan være sikre på, at den kommende Coach/Practitioner/Master/Psykoterapeut forstår, hvad det kræver af klienten at gå ind i processerne, hvad det kan sætte i gang og hvad der kan opnås.

Denne tilgang kræver, at man er tilstede, lyttende og fuldt engageret som studerende. Eller sagt på en anden måde; når vi investerer i at uddanne på denne måde, har vi brug for alle deltagere hver gang.

Vi ser, at vores tilgang bygger stærke grupper, hvilket gør, at den studerende implicit lærer en masse om gruppedannelse og –dynamikker.

RETREATET

I 2012 flyttede vi vores virksomhed og dermed vores skole fra Helsingør til Møn. Vi flyttede ud på landet for at udvikle vores tilbud til vores kunder, klienter og studerende, da vi kunne se, at dyb og varig læring kræver ro og tid til fordybelse.

Det betyder, at samtlige moduler giver den studerende mulighed for at trække sig tilbage fra hverdagen og fokusere på sin selvudvikling og sin uddannelse. Vi ser meget tydeligt, hvordan dette hjælper med en dybere integration og dermed har øget kvaliteten af den uddannelse, vi tilbyder.

RAMMERNE

De meget enkle rammer forsøger vi at holde så funktionelle og hyggelige som muligt. De er præget af, at vi bor på en gammel gård, hvor sokker og sutsko er vigtige hjælpemidler. Den studerende har eget værelse med delt køkken og bad.

VORES METODE & FILOSOFI

Som Coach og Psykoterapeut forpligter man sig til at guide mennesker ind i sig selv på en professionel, sikker og etisk måde og vi bruger NLP som metode, fordi NLP består af kraftfulde processer, der alle er skabt ved at nærstudere sindets naturlige måde at fungere og bearbejde det oplevede på.

Vi ved, at det tager tid at uddanne sig. Det er vitterligt en dannelsesrejse at blive Coach/Practitioner/-Master/Psykoterapeut, fordi det tager tid at integrere den nye rolle, så den bliver en naturlig del af identiteten.

Derfor lægger vi NLP Practitioner uddannelsen som et vigtigt 1. års fundament, hvorefter man kan gå videre og uddanne sig til Coach eller gå ad det andet spor og bliver NLP Master Practitioner. Fra dette spor kan man gå videre, tage 2 års uddannelse mere og blive Integreret Psykoterapeut.

Som Coach er det vigtigt at vide, hvor grænsen går imellem terapi og coaching og det lærer man ikke, hvis man kun lærer at coache. Det er den anden meget vigtige og etiske grund til, at vi lægger NLP Practitioner uddannelsen ind som fundament, fordi vi på denne uddannelse viser og belyser, hvordan man kan arbejde med at forløse nogle af fortidens blokeringer.

Vores filosofi er, at selv om man ønsker at blive Coach og dermed arbejde med Klientens nutid og fremtid, skal man som professionel vide og kunne mere end det – ikke mindst fordi Klienten ikke kender forskellen og ikke har sorteret fortidens traumer fra, når de kommer til os for at få hjælp.

PRAKTIK

Det er et krav at anskaffe Grundbog i NLP 1 og 2 af Ole Vadum Dahl, udgivet på Paludans Forlag. Deltagermaterialet er en kombination mellem disse bøger og supplerende materiale, som vil blive sendt elektronisk eller udleveret på modulerne.

Undervisningen lever op til Sundhedsministeriets krav i forhold til at blive RAB-registreret gennem Dansk NLP Psykoterapeut Forening. http://www.nlp-net.dk/

RAB-ordningen blev vedtaget af folketinget i 2004. Det fungerer på den måde at Sundhedsministeriet godkender en medlemsforening, der opfylder de givne krav og retningslinier. Det er medlemsforeningen – og ikke uddannelsesstederne – der bliver registreringsberettiget, og som dermed får ansvar for at godkende og registrere den enkelte behandler.

Leadership by Heart udsteder et Master Certifikat for deltagelse i undervisningen – og en udtalelse om tilfredsstillende udøvelse af NLP Master færdigheder.

De deltagere, der ønsker at opfylde kravene i forhold til RAB-ordningen, får en ekstra side med dokumentation vedhæftet deres Certifikat.