NLP PRACTITIONER

På NLP Practitioner Uddannelsen får du en grundig indføring i NLP som metode og du opbygger såvel personlige som professionelle kompetencer, der på en kraftfuld og etisk forsvarlig måde hjælper dig selv og andre igennem en ønsket forandringsproces.

 

UDDANNELSENS INDHOLD

MODUL 1: BASAL KOMMUNIKATION OG HELHEDSORIENTERET FORANDRING

Introduktion – NLP, metode og historik

Grundlæggende kommunikationsmodel

Sansernes betydning, øjenbevægelser og repræsentationssystemer

NLP forudsætninger

Rapport – At skabe og opretholde kontakt og tillid i samtalen

SCORE modellen – At sikre virkningsfulde og helhedsorienterede løsninger

De logiske niveauer

 

MODUL 2: AT KOMME BAG DET VI SIGER OG AT GIVE TINGENE NY BETYDNING

Meta modellen – Især Virginia Satir og Frits Perls har inspireret til udviklingen af denne spørgeteknik, som går i sprogets dybdestruktur og giver informationer fra afsenders indre og mere ubevidste univers.

Chunking – Du lærer at identificere det abstraktionsniveau, du får informationer fra

Feedback – At skabe et godt og konstruktivt læringsmiljø

Reframing og 6-trins reframing – At ændre og/eller udvide dit perspektiv og forståelsen af dig selv og andre. Du lærer at give dine fortolkninger en ny betydning og forstå intentionen og formålet bag din egen og andre menneskers adfærd og handlinger.

 

MODUL 3: RELATIONER – PROJEKTIONER OG DISNEY’S KREATIVITETS STRATEGI

Positionering – Mennesker ser, hører, føler og tænker fra 3 forskellige positioner. Du arbejder med vigtigheden af at kunne være dig selv og at sætte sunde grænser, at kunne være empatisk og sætte dig i andres sted og at kunne se tingene udefra, reflektere og lære af dine relationer.

Projektioner – Det du ikke bryder dig om hos andre, handler ofte om ubevidste sider i dig selv, som du ikke ønsker at vedkende dig. Disse mere ubevidste sider er ofte kimen til konflikter med andre mennesker. Positive projektioner handler om det du ser op til og beundrer hos andre. Når du integrerer disse sider af din personlighed får du muligheden for at udvikle dine skjulte talenter.

Disney’s Kreativitets Strategi

En effektiv model som lærer dig at omsætte drømme, idéer og projekter til handling.

 

MODUL 4: SINDETS UBEVIDSTE KODER, SUBMODALITETER OG ANKRING

Sindets ubevidste koder – Dit sind gengiver ubevidst din oplevede virkelighed i indre billeder, lyde, ord og kropsfornemmelser på et utal af måder. Underbevidstheden sorterer informationerne i forskellige koder, og danner en indre repræsentation, som varierer alt efter om dine tanker, forestillinger eller erindringer er behagelige eller ubehagelige. Du lærer at udforske såvel dine egne som andres indre repræsentationer og indre dialog.

Submodaliteter – Ved hjælp af kraftfulde NLP værktøjer er det muligt at ændre repræsentationen af ubehagelige og blokerende forestillinger, og du lærer at skabe ressourcefyldte repræsentationer, som gør dig i stand til at opnå dine mål.

Ankring – Sindet koder ubevidst indre og ydre sanseindtryk sammen, og dette kalder NLP for ankring. Bevidst anvendelse af ankring bruges såvel til at bringe ressourcefyldte tilstande frem som til at afbryde uhensigtsmæssige tilstande.

 

MODUL 5: STRATEGIER

Siden 70’erne har dygtige NLP-udøvere afkodet, hvad der ligger bag specielt ressource- og succesfyldte menneskers evner og færdigheder, og efterfølgende har de udviklet effektive strategier, som andre kan have gavn af i forhold til at udvikle tilsvarende evner og færdigheder.

En hensigtsmæssig motivationsstrategi er afgørende for, om man kommer i gang med noget nyt – og samtidig er det vigtigt at kunne skabe nye og virkningsfulde strategier.

 

MODUL 6: FØLELSERNES KOMMUNIKATION – OG INTRODUKTION TIL VÆRDIER

Følelser – Dine følelser arbejder hele tiden for at give dig vigtige signaler. De fortæller dig om du er på rette vej – eller om du hellere skal stoppe op eller vende om og gøre noget andet. De er din drivkraft i livet og de sætter dine ben igang.

Når du giver dig selv lov til at mærke dine følelser og du lærer at forstå følelsernes sprog, så giver du dig selv mulighed for at handle på en mere sund måde.

Når du lærer at give udtryk for dig selv, kommer du i bedre kontakt med dig selv og du skaber samtidig større åbenhed og kontakt mellem dig selv og andre.

Værdier – Det du ubevidst og bevidst tillægger værdi er ofte relateret til din identitet – det er de fundamentale principper, du lever efter. Når du lever efter dine værdier har du energi, overskud, lyst og motivation til at arbejde hen imod dine mål.

Dine værdier fortæller dig, hvad der er vigtigt at gå efter – og bakkes op af dine holdninger og overbevisninger.

Hvis dine værdier er i konflikt, eller hvis du lever efter andres værdier, som du ikke kan identificere dig med, bliver du ofte tappet for energi og mister lysten og livsglæden.

I NLP lærer du at spørge indtil værdierne og gøre bevidst brug af den viden, når du sætter mål, tager beslutninger, skaber motivation samt bearbejder ubehagelige hændelser frafortiden.

 

MODUL 7: VÆRDIER FORTSAT… OG OVERBEVISNINGER

Værdier fortsat og overbevisninger – Henry Ford har engang sagt: “Om du tror du kan, eller om du tror, du ikke kan – i begge tilfælde får du ganske sikkert ret.”

Dine holdninger, historier, antagelser og overbevisninger spiller en afgørende rolle for, hvad du tror, du er i stand til at udrette.

Overbevisninger er en følelsesmæssig konklusion, som du har draget ud fra nogle af de erfaringer du har gjort dig. Overbevisninger er ikke selve virkeligheden, men din subjektive opfattelse af virkeligheden.

På modulet lærer du om overbevisningers natur og hvordan du spørger ind til begrænsende overbevisninger. Du lærer om overbevisningers naturlige forandringsstadier, så du bevidst kan forandre de overbevisninger, der ikke længere svarer til din nuværende virkelighed. Samtidig lærer du at opbygge nye, stærke og støttende overbevisninger.

 

MODUL 8: MILTON ERICKSONS SPROGMØNSTRE OG INDRE KONFLIKTER

Milton modellen og trancesprog – Et af NLP’s vigtige bidrag til den kliniske hypnose er beskrivelsen af sammenhængen mellem Milton Erickson’s sprogmønstre og fremkaldelsen af trance. Trance er en naturlig tilstand, som vi alle oplever. De fleste kender det at dagdrømme, meditere eller på anden måde koble fra. Dette er, hvad Milton Erickson betegner som trance. Når vi slapper af og giver slip, er det lettere at samarbejde med det ubevidste sind.

Milton Erickson har sagde: “Patienter er patienter, fordi de er ude af kontakt med deres eget ubevidste. Patienter er mennesker, som har været udsat for for megen programmering – så megen udefra kommende programmering, at de har tabt forbindelsen til deres indre selv”.

Du lærer at arbejde med lettere trancetilstande – at vende opmærksomheden til det indre univers, så du kommer i kontakt med dig selv. Ved lettere trance har dine sanser fokus på dine indre oplevelser, samtidig med at du er ved fuld bevidsthed og kan sige til og fra.

Indre konflikter – I NLP lærer du at arbejde med dele af bevidstheden.

Nogle gange oplever vi, at dele af os selv er i konflikt. En del vil gerne slappe af, en anden del vil gerne dyrke motion, og de bekæmper hinanden. Når indre konflikter fylder dit sind, forbruger du meget energi, og du bliver træt.

NLP tilbyder et kraftfuldt redskab, som lærer dig at mægle mellem indre dele i konflikt og at skabe nye løsninger, så du kan bruge din energi på det, som er vigtigt for dig.

Evaluering, integration og afslutning

 

PRAKTISK INFORMATION

Undervisningsmateriale – Det er et krav at anskaffe Grundbog i NLP 1 og 2 af Ole Vadum Dahl, Paludans Forlag. Bogen beskriver mange af de øvelser, som vi arbejder med. Supplerende materiale bliver udleveret på selve modulet.

Der skal påregnes mindre udgifter til anden faglitteratur.

Undervisningen lever op til de krav, der er stillet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2004.

Hermed er det muligt at blive RAB-registreret gennem Dansk NLP Psykoterapeut Forening, der er godkendt som Brancheforening af Sundhedsstyrelsen.

RAB-ordningen blev vedtaget af folketinget i 2004.

Det fungerer på den måde, at Sundhedsstyrelsen godkender en medlemsforening, der opfylder de givne krav og retningslinier. Det er medlemsforeningen, og ikke uddannelsesstederne, der bliver registreringsberettiget- og som dermed får ansvar for at godkende og registrere den enkelte behandler.

Leadership by Heart udsteder et Practitioner Certifikat for deltagelse i undervisningen – og en udtalelse om tilfredsstillende udøvelse af NLP Practitioner færdigheder.

Deltagere, der ønsker at opfylde kravene i forhold til RAB-ordningen, får en ekstra side med dokumentation vedhæftet deres certifikat.

RAB-registrering indebærer yderligere træning svarende til 7 lektioner mellem hvert modul, hvilket tilrettelægges som hjemmeopgaver, der kan løses individuelt og/eller i selvstyrende grupper under supervision.

Vi samarbejder med Nordisk NLP Akademi i Silkeborg. Vi arbejder efter fælles koncept, hvilket betyder, at vores uddannelse giver direkte adgang til akademiets overbygningsuddannelser.

Vi arbejder med små hold på max. 12 deltagere for at sikre plads og supervision af den enkelte.

Samlet uddannelsespris: 29.500 kr., inkl. ophold, ekskl. forplejning.

Sted: Ring og hør nærmere.

Tid: Start kl. 11.00 første dag slut kl. 16.00 sidste dag.

Undervisere: Michael Spenner og Helle Spenner.

Tilmelding og optagelse: Via mail til Helle på helle@leadershipbyheart.dk med angivelse af dit telefonnummer.

Optagelse efter personlig telefonsamtale med Helle Spenner.